دانلود فایل ارائه مدل جدید جهت شناسائی عوامل تاثیرگذار بر هوش سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارائه مدل جدید جهت شناسائی عوامل تاثیرگذار بر هوش سازمانی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مقاله حاضر نتیجه و حاصل یک تحقیق علمی است که رابطه 4 متغیر با اهمیت یعنی عوامل روانشناختی ,اجتماعی ,اقتصادی ,تکنولوژی را در شناسائی مدل هوش سازمانی سنجیده است و از طریق پرسشنامه اطلاعات مربوط به عوامل تاثیر گذار بر هوش سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و تعداد 380 عدد پرسشنامه توسط پرسنل شرکتهای منتخب تکمیل شد و نتایج ازطریق فرمول بررسی رابطه کیفی چی دوکارل پیرسون مورد آزمون قرار گرفت در این تحقیق از پرسشنامه با مقیاس تغییرات 5 گزینه ای ( 16 سوال) استفاده شده است که پاسخگو باید از بین آنها یکی را انتخاب نماید. جامعه آماری در این تحقیق نیز با توجه به ماهیت موضوع آن شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد گروهی در چارچوب مطالعه انجام شده بر اساس داده های جمع آوری شده از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از طریق روش نمونه گیری خوشه ای نمونه ای انتخاب گردید . تعداد 380 عدد پرسشنامه بین پرسنل خط تولید توزیع گردید .و نتیجه زیر حاصل شد : هوش سازمانی با مجموعه عوامل ( روانشناختی –اجتماعی –اقتصادی –تکنولوژی ) ارتباط معنی دار دارد .بدین معنی که می توان مدلی جدید برای هوش سازمانی ارائه نمود که با این عوامل تاثیرگذار در ارتباط باشد .

لینک کمکی