دانلود فایل هوش سازمانی؛ ضرورت , زیرساختها و پیامدها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل هوش سازمانی؛ ضرورت , زیرساختها و پیامدها :




نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در محیط رقابتی امروزین نیاز سازمان ها به داراییهای مانند دانش, یادگیری, ارتباطات موثر, میل به تغییر و ... شدت چشمگیری یافته است به بیان دیگر سازمان ها برای رویارویی با شرایط رقابتی پیش روی خود باید بطور مداوم در صدد گسترش دان, افزایش یادگیری , توسعه ارتباطات و ... باشند زیرا در غیر این صورت دچار آنتروپی خواهند شد در حقیقت مطرح شدن هوش سازمانی بهعنوان توانایی که تمام توان فکری سازمان را به حرکت وا می دارد و این توان فکری برای دستیابی به رسالت و ماموریت خود متمرکز می کند در راستای پاسخگویی به نیازهای فراروی سازمان می باشد بنابراین با توجه به اهمیت و ضرویت توجه به مفهوم هوش سازمانی و همچنین لزوم افزایش ان در سازمان ها مقاله حاضر در ابتدا به بیان مفهوم هوش سازمانی پرداخته و سپس الزامات و زیرساختهای اساسی آن را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد و در نهایت پیامدهای آن را مورد بررسی قرا رداده است.

لینک کمکی