دانلود فایل آنالیز ریسکهای اثر گذار بر توسعه یک میدان نفتی با استفاده از تکنیک دیمتل-فازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل آنالیز ریسکهای اثر گذار بر توسعه یک میدان نفتی با استفاده از تکنیک دیمتل-فازی :
نام کنفرانس یا همایش : ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

وجود ریسکها و نیز عدم قطعیتها در طول مراحل مختلف انجام یک پروژه یکی از عوامل شکست پروژه در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آن می باشد ریسکهای اثر گذاری بر پروژه ها دارای اندرکنشهای پیچیده با یکدیگر می باشند به نحوی که وقوع یک ریسک می تواند باعث تشدید اثر سایر ریسکها گردد. روشهای متداول ارزیابی ریسک امکان در نظر گرفتن اندرکنشهای پیچیده بین ریسکها را نداشته و ارزیابی درستی از شدت اثر ریسکها ارایه نمی دهند دراین مقاله با استفاده از روش یکپارچه دیمتل - فازی شدت اثر ریسک ها با در نظرگرفتن اندرکنش بین آنها و با استفاده از نظرات گروهی از کارشناسان ارزیابی می شوند ابتدا اندرکنش بین ریسکها با استفاده از حلقه های بازخوردی علت و معلولی بهصورت کیفی مدلسازی شده و سپس با استفاده از تکنیک دیمتل میزان تاثیرگذاری ریسکها روی یکدیگر براساس نظرات گروهی از کارشناسان ارزیابی میگردد.

لینک کمکی