دانلود فایل معرفی گونه های مناسب جهت کاشت همراه باتاغ haloxylon sp برای استفاده بهینه از فضای خالی بین بوته ای و تقویت اکوسیستم مناطق دارای پراکنش تاغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل معرفی گونه های مناسب جهت کاشت همراه باتاغ haloxylon sp برای استفاده بهینه از فضای خالی بین بوته ای و تقویت اکوسیستم مناطق دارای پراکنش تاغ :


تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

برای بررس ومعرفی گونه های مناسب گزروفیت جهت کاشت توام با Haloxylon ammodendron به منظور احیا پوشش گیاهی مناطق دارای پراکنش Haloxylon ammodendron از گونه های atriplex canescens salsola rigida , seidlitzia rosmarinus , nitraria schoberi, anabsis setifera استفاده شد. نحوه کاشت در قالب مدل اماری بلوکهای کامل تصادفی با 3 بلوک تکرار و هر بلوک با 6 تیمار پیش بینی شد میزان رشد سالانه شامل اندازه گیری قطورترین شاخه, شاخه بندی و طول شاخه های افقی در طی سن و میزان استقرار نهال مورد سنجش قرار گرفت. از نظر رشد ارتفاعی و تاج پوشش گونه Haloxylon ammodendron بطور معنی داری با سایر گونه ها تفاوت دارد از نظر تعداد شاخه های فرعی atriplex canescens , seidlitzia rosmarinus , , anabsis setifera به ترتیب در بهترین وضعیت قرار دارند لذا در مناطق دارای شدت فرسایش زیاد می توان از گونه های مذکور استفاده نمود اما از نظر تحلیل مشاهده ای گونه های atriplex canescens وsalsola rigida , بیشترین تعداد گونه مستقر شده و سپس گونه های Haloxylon ammodendron و seidlitzia rosmarinus وanabsis setifera و nitraria schoberi به ترتیب تعداد گونه مستقر شده را به خود اختصاص دادند.

لینک کمکی