دانلود فایل مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بررشد در رویشگاههای طبیعی و دست کاشت تاغ مطالعه موردی حسین اباد غیناب سربیشه - بیرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بررشد در رویشگاههای طبیعی و دست کاشت تاغ مطالعه موردی حسین اباد غیناب سربیشه - بیرجند :


تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین قطر تاج گونه تاغ و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و مقایسه آن در رویشگاههای طبیعی و دست کاشت تاغ است منطقه مورد نظر در دشت حسین آباد غیناب واقع در ناحیه شرق بیرجند قرار دارد. پس از بازدید صحرایی دو منطقه شامل توده های تاغ طبیعی و تاغ دست کاشت به مساحت هر منطقه حدود 200 هکتار و در مجاورت یکدیگر انتخاب گردید. درهر منطقه به استفاده از ترانسکت از خاک و پوشش گیاهی نمونه برداری شد. برروی هر ترانسکت به فاصله هر 10 متر یک پروفیل و به عمق 50cm و از دو عمق 10-0 و 50-10cm نمونه برداری انجام گرفت که درمجموع 120 نمونه خاک برداشت شد. همچنین در هر نقطه قطر تاج نزدیک ترین درخت به ترانسکت نیز مورد بررسی قرا رگرفت و پس از انتقال نمونه به ازمایشگاه بافت, وزن مخصوص ظاهری, رطوبت ماده الی, کربن, ازت, پتاسیم, اهک , سدیم, pH,EC اندازه گیری گردید. نتایج به دست آمده نشان میدهد که بین قطر تاج گونه تاغ و برخی خصوصیات خاک ارتباط ویژه ای و جود دارد.

لینک کمکی