دانلود فایل بررسی نیازهای آموزشی مدیران استان تهران(مطالعه موردی:شهرک صنعتی شهرستان فیروزکوه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی نیازهای آموزشی مدیران استان تهران(مطالعه موردی:شهرک صنعتی شهرستان فیروزکوه) :


تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

نیازهای آموزشی به عنوان فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و وضع موجود در زمینه عملکرد و سایر الزامات شغلی مدیران می‌باشد. همچنین شناسایی نیازهای آموزشی معادل شناخت فقدان, کاستی یا زمینه‌های گسترش دانش, مهارت و نگرش‌های مرتبط با عملکرد رضایت‌بخش شغلی است. با توجه به توسعه مراکز آموزشی, هنوز هم تنوع برنامه‌های آموزشی محدود می‌باشند..هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نیازهای آموزشی مدیران واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شهرستان فیروزکوه می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتند از مدیران تمامی رده ها در شهرک صنعتی فیروزکوه می باشد و به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه و بر اساس یافته های تحقیق در تمامی شاخص های تحت بررسی(اداره خود,اداره زیردستان,اداره شغل,اداره روابط درون سازمانی,اداره روابط برون سازمانی)مدیران این شهرک صنعتی نیازمند آموزش می باشند.

لینک کمکی