دانلود فایل تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر اثر بخشی آموزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر اثر بخشی آموزش :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه فناوری اطلاعات, نقش اساسی در حوزه های گوناگون بازی می کند. یکی از حوزه هایی که با ورود فناوری اطلاعات, دچار تحول اساسی شده, حوزه آموزش است. هدف ازتحقیق حاضر, تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر اثربخشی آموزش در مراکز آموزشی و بطور مشخص مدارس مقطع دبیرستان در سال تحصیلی 89- 88 است که در این تحقیق برای ارزیابی اثربخشی آموزش از الگوی کرک پاتریک استفاده شده است. این تحقیق بدنبال سنجش میزان اثربخشی آموزشی است که به کاربرد عوامل فناورانه در کلاس درس بستگی دارد. ابزار استفاده شده در تحقیق, پرسشنامه با مقیاس لیکرت است که پس از جمع آوری داده ها به وسیله نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان سطوح ابعاد فناوری اطلاعات (شامل به موقع بودن, مربوط بودن, دقیق بودن, کافی بودن, واقعی بودن, سرعت انتقال, دقت یادگیری, کاهش هزینه ها و بازدهی یادگیری) با اثربخشی آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی