دانلود فایل تحلیل ارتباط عوامل جمعیت شناختی کارکنان شهرداری تهران با دوره های آموزشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تحلیل ارتباط عوامل جمعیت شناختی کارکنان شهرداری تهران با دوره های آموزشی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :32

چکیده مقاله:

امروزه اکثر سازمانها دوره های آموزشی متعددی را در مراکز آموزش خود و یا مراکز آموزش بیرون از سازمان جهت توسعه کارکنان خود برگزار می کنند. و اجرای هر دوره متضمن سرمایه گذاری های هنگفت و صرف زمان خدمتی نیروی انسانی فعال است. لذا آگاهی از میزان اثر بخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار حایز اهمیت است. در این تحقیق با هدف دانلود فایل تحلیل ارتباط عوامل جمعیت شناختی کارکنان شهرداری تهران با دوره های آموزشی برگزار شده, با استفاده از نظر سنجی از کارکنان و مدیران, از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است. به طور خوشه ای 22 منطقه شهرداری تهران را به 5 خوشه مناطق شمالی, شرقی, غربی, مرکزی و جنوبی تقسیم شد و در بین این 5 خوشه در هر خوشه 2 منطقه را انتخاب و به صورت تصادفی از بین کارکنان این 10 منطقه 700 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند.جهت سنجش پایایی پرسشنامه ,میزان آلفای کرونباخ 0/944 و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تاییدی 0/816 بدست آمد. در بررسی نظرات افراد پاسخ دهنده می توان به این نتیجه رسید که وضعیت دوره های برگزار شده از نظر هدف و محتوای دوره ها, دارای نتیجه و عملکرد متوسط می باشد. روشهای برگزاری دوره ها اعم از تمام وقت یا نیمه وقت بودن زمان دوره ها, محل برگزاری دوره ها, توان علمی و عملی اساتید مدعو, نوع برگزاری دوره ها اعم از سخنرانی, مربی گری و ... نیز مورد بررسی قرار گرفت که در این بعد هم نظر پاسخ دهندگان متوسط رو به پایین است. از نظر بعد شرایط شرکت کنندگان در دوره های آموزشی نیز نتایج نشان از متوسط رو به پایین بودن این بعد در دوره های آموزشی برگزار شده در شهرداری تهران دارند

لینک کمکی