دانلود فایل تدوین الگوی جانشین پروری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تدوین الگوی جانشین پروری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان :


تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

سازمان های امروزی باید برای مدیریت استعدادهای فعلی و آتی خود, اقدامات موثری را در تمام سطوح طرح نمایند و برای حصول از این که افراد مناسب برای مشاغل مناسب, در مکان ها و زمان های مناسب به منظور تامین نیازهای سازمانی در دسترس باشند, برنامه های جانشین پروری را اجرا کنند. در نظام جانشین پروری افراد مناسب برای پر کردن سمت های کلیدی پرورش یافته و آماده می شوند.بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع, تحقیق حاضر با هدف تدوین الگوی جانشین پروری و طراحی ابزارهای اجرای نظام جانشین پروری در شرکت فولاد مبارکه انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری آن مدیران ارشد شرکت فولاد مبارکه به تعداد 77 نفر می باشد. با توجه به حجم جامعه آماری, تعداد نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان, برای جامعه مورد پژوهش 65 نفر محاسبه گردید که تعداد 57 پرسشنامه برگشت داده شد. پس از مطالعه الگوهای موجود در زمینه جانشین پروری و به منظور بومی سازی معیارهای شناسایی سمت های کلیدی که یکی از گام های پیاده سازی نظام جانشین پروری است از پرسشنامه محقق ساخته شامل 15 معیار با طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شده است که قابلیت اعتماد آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.783 محاسبه شد. بر اساس نتایج حاصل و اهمیت هر معیار, کلیه سمت ها در واحدها و قسمت های ناحیه نورد سرد2, مجتمع فولاد مبارکه مورد ارزیابی قرار گرفته و سمت های کلیدی تعیین شدند. همچنین الگویی نیز جهت تشکیل خزانه استعدادها بر اساس رده های شغلی و گروه بندی سمت های کلیدی ارائه شده است.

لینک کمکی