دانلود فایل شناسایی عوامل بحرانی موفقیت سازمان با رویکرد AHP مطالعه موردی - شرکتایران ارقام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شناسایی عوامل بحرانی موفقیت سازمان با رویکرد AHP مطالعه موردی - شرکتایران ارقام :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در دنیای پرچالش و پیچیده امروزی موفقیت سازمان ها با بهره وری و بهبودمستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیتهای موجود برروی عوامل اثر گذار تر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند. این مقاله با مطالعات پژوهشی در نظر دارد عوامل بحرانی موفقیت سازمان را از میان عوامل تاثیرگذار برموفقیت سازمنا شناسایی نموده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط اولویت بندی نماید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی امکان مقایسه عوامل را از طریق ایجاد ماتریس مقایسات زوجی فراهم می اورد مطالعه موردی در این تحقیق شناسایی عوامل بحرانی موفقیت شرکت ایران ارقام و اولویت بندی آنها می باشد درنهایت با توجه به نتایج ارائه شده پنج عامل بحرانی موفقیت از میان چهل عهامل تاثیرگذار شناسایی شدند.

لینک کمکی