دانلود فایل اثر افزودنی نانوسیلیکا برریزساختار و خواص الکتریکی فریت لیتیم - روی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اثر افزودنی نانوسیلیکا برریزساختار و خواص الکتریکی فریت لیتیم - روی :


تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

در این تحقیق فریت لیتیم - روی با روش واکنش حالت جامدو با استفاده از مواد اولیه اکسید اهن, اکسید روی و کربنات لیتیم تهیه شده است ساختار کریستالی و ریزساختار با SEM,XRD بررسی گردید اثر افزودنی نانوسیلیس به عنوان کمک سینتر برریز ساختار و خواص الکتریکی فریت لیتیم - روی بررسی گردید نتایج نشان داد که نانو SiO2 خواص را با افزایش اندازه دانه دردماهای پایین تفجوشی بهبود می دهد. مقادیر بهینه خواص مقدار 1 درصد وزنی دردمای 1050C می باشند.

لینک کمکی