دانلود فایل بررسی اثر کاربرد نانوکامپیوزیت پلیمری ابدوست با استفاده از ماده ایگیتا و ماده نافئین - متیلن بلو بر آب خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی اثر کاربرد نانوکامپیوزیت پلیمری ابدوست با استفاده از ماده ایگیتا و ماده نافئین - متیلن بلو بر آب خاک :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

دراین تحقیق از نانوپلیمر ابدوست که بصورت کامپوزیت ازمواد ابرجاذب آب ایگیتا و نافئین - متیلن بلو بدست آمده است جهت بررسی کاربرد این نانوکامپوزیت در رشد گیاه استفاده گردید همچنین اقدام به کاشت گیاه ذرات در سه نوع خاک با بافتهای رسی, لومی و شینی گردید. ازمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. سطوح کاربرد ماده مورد ازمایش عبارتند از 0/05, 0/1 , 0/15 , و 0/2 درصدوزنی و یک تیمار شاهد بدون استفاده از این ماده نتایج به دست آمده از این بررسی عبارتند از : میزان افزایش حجم خاک در اثر اضافه کردن نانوکامپوزیت مذکور برای خاک رسی بین 35-8 درصد برای خاک لومی بین 27-4 درصد و برای خاک شنی بین 32-7 درصد می باشد . در اثر افزودن این ماده به خاک ظرفیت نگهداری رطوبت و اب قابل استفاده در خاک افزایش یافته که موجب صرفه جویی در مصرف اب و افزایش راندمان استفاده از اب توسط گیاه می گردد.

لینک کمکی