دانلود فایل سنتز چند نمونه "2-[4,5- دی هیدرو -5-اکسوپیرازول-4-ایل تو]-4- آریل تیازول ها"

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل سنتز چند نمونه "2-[4,5- دی هیدرو -5-اکسوپیرازول-4-ایل تو]-4- آریل تیازول ها" :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

از واکنش بین آمونیوم دی تیو کاربامایت با برخی مشتقات - برمو (p-برمو یا P-متیل ) استوفنون ها, 2- مرکاپتو تیازول ها سنتز شد.در واکنش های جداگانه بین - کتواسترها با فنیل هیدرازین, 2-پیرازولین -5-اون های مربوطه سنتز شد. از واکنش تراکمی بین 4- برمو-2- پیرازولین-5- اون ها با 2- مرکاپتو تیازول های مذکور در بالا (6=2×3) 6 ترکیب نهایی با نام کلی 2-[4,5- دی هیدرو -5-اکسوپیرازول-4-ایل تو]-4- آریل تیازول ها سنتز شدند که ساختار مولکولی آنها و نیز ساختار مولکولی 2- مرکاپتو تیازول ها, 2- پیرازولین -5- اون ها و 4- برمو -2- پیرزولین -5- اون توسط طیف بینی HNMR تعیین و مورد تائید قرار گرفتند.

لینک کمکی