دانلود فایل سنتز و بررسی خواص اکسندگی کمپلکس تری اتوکسی هیدروکسی فسفونیوم کلرو تری اکسو کرومات [(EtO)3POH(CrO3Cl)]

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل سنتز و بررسی خواص اکسندگی کمپلکس تری اتوکسی هیدروکسی فسفونیوم کلرو تری اکسو کرومات [(EtO)3POH(CrO3Cl)] :


تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

واکنش ترکیب تری اکسید کروم(VI),(CrO3) با ماده تری اتیل فسفات (TEP) در حضور کلریدریک اسید در حلال استونیتریل (CH3CN) منجر به تشکیل کمپلکس تری اتوکسی هیدروکسی فسفونیوم کلرو تری اکسو کرومات, [(EtO)3POH(CrO3Cl)] گردید. این کمپلکس پس از سنتز به وسیله روش های اسپکتروسکوپی IR ,UV و آنالیز عنصری مورد شناسایی قرار گرفت. کمپلکس سنتز شده خاصیت اکسید کنندگی دارد و مواد آلی, به ویژه الکل های نوع اول و دوم را به خوبی اکسید می کند.

لینک کمکی