دانلود فایل شیف باز جدید N و `N بیس (3- متوکسی سالیسیدن)- 1و 2 پروپان دی آمین - ساختار اشعه X و مطالعات DFT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شیف باز جدید N و `N بیس (3- متوکسی سالیسیدن)- 1و 2 پروپان دی آمین - ساختار اشعه X و مطالعات DFT :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ترکیب عنوان, N و N` بیس (3- متوکسی سالیسیدن)- 1و 2 پروپان دی آمین سنتز شد و توسط پراش تک بلور اشعه X مشخصه یابی شد. شکل هندسی ملکول در حالت پایه با استفاده از روش هارتری – فوک(HF) و نظریه تابعی چگالی (DFT) در سطح B3LYP/6-31G* مورد مطالعه قرار گرفت. کارآیی یک تابعی چگالی هیبریدی B3LYP با روش هاتری – فوک از اساس ((ab initio مقایسه شد. طول های پیوند, زوایای پیوند و زوایای دو وجهی محاسبه شده DFT در سطح کیفی 6-31G* توافق بسیار خوبی با داده های تجربی موجود پیش بینی نمود.

لینک کمکی