دانلود فایل کاربرد طراحی آزمایش در بهینه سازی سیستم رنگ زای 4- آمینو آنتی - پایرن- هیدروژن پراکسید- پراکسیداز برای اندازه گیری اسپکتروفتومتری فنیل افرین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل کاربرد طراحی آزمایش در بهینه سازی سیستم رنگ زای 4- آمینو آنتی - پایرن- هیدروژن پراکسید- پراکسیداز برای اندازه گیری اسپکتروفتومتری فنیل افرین :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

در کار حاضر برای اندازه گیری اسپکتروفتومتری فنیل افرین از واکنش تراکمی آن با 4- آمینوآنتی پایرن در حضور هیدروژن پراکسید و آنزیم پراکسیداز استفاده شده است. در این واکنش یک رنگ کینونوییدی تولید می شود. از آنجا که آنزیم های خالص گران قیمت بوده و محلول های آن ها ناپایدارند, در کار حاضر از عصاره خام کلم قمری به عنوان منبع آنزیم پراکسداز استفاده شده است. برای بهینه سازی عوامل مختلف موثر بر واکنش (PH, غلظت 4- آمینو آنتی پایرن و هیدروژن پر اکسید و مقدار عصاره کلم قمری) از طرح هم نهاده مرکزی چرخش پذیر(rotatable central composite design) استفاده شد. این طرح از زمره طرح های رویه پاسخ است که امکان بهینه سازی همزمان عوامل و نیز تشخیص برهمکنش ها را فراهم می سازد.

لینک کمکی