دانلود فایل مدلسازی خواص - ساختار مولکولی ثابت تشکیل کمپلکسهای گوناگون سرب با لیگاندهای ماکروسیکل در آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مدلسازی خواص - ساختار مولکولی ثابت تشکیل کمپلکسهای گوناگون سرب با لیگاندهای ماکروسیکل در آب :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مدل ساختار – خواص مولکولی (QSPR) برای ثابتهای پایداری 27 کمپلکس های اکسا, آزا, و مخلوط اکسا- آزا با سرب توسط روش آماری MLR ساخته شد. داده های مربوط به ثابتهای پایداری آزمایشگاهی برای دسته گوناگونی از 27 کمپلکس سرب – ماکروسیکل از ساختارهای ماکروسیکل با توصیفگرهای ساختاری محاسبه شده همبستگی خوبی نشان دادند. ثابتهای پایداری برای کمپلکسهای سرب- کاکروسیکل در دمای 25 درجه سانتیگراد و محلول نیترات سدیم با قدرت یونی 0/1 مولار اندازه گیری شد.برای اپتیمم کردن مولکولها از روش نیمه تجربی AM استفاده شد. مدل QSPR برای ثابتهای پایداری با انتخاب توصیفگرها از یک رنج وسیعی از توصیفگرهای ساختاری, هندسی, توپولوژی, الکتروستاتیک, کوانتا- شیمیایی و توصیفگرهای مولکولی ترمودینامیکی بدست آمد.روش رگرسیون چند گانه مرحله ای برای انتخاب توصیفگرهای با اهمیت استفاده شد. برای تعیین اعتبار مدل و قدرت پیشگویی آن از روش اعتبار یابی Leave one out cross validation استفاده شد. مدل پیشنهادی می تواند برای پیشگویی ثابتهای پایداری کمپلکسهای سرب- ماکروسیکل استفاده شود. بهترین مدل QSPR با چهار توصیفگر مولکولی, دارای ضریب همبستگی 0/93, خطای استاندارد اندازه گیری 1/2 و مقدار F-test 37/5 می باشد.

لینک کمکی