دانلود فایل مطالعه برهمکنش 5- (1- نونیل پیریدینیوم-4-ایل)-10 , 15 , 20 - تریس (متیل پیریدینیوم-4-ایل) پورفیرین به عنوان یک ترکیب آمفی فیلیک نامتقارن محلول در آب با سورفاکتانت آنیونی سدیم -دودسیل سولفات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مطالعه برهمکنش 5- (1- نونیل پیریدینیوم-4-ایل)-10 , 15 , 20 - تریس (متیل پیریدینیوم-4-ایل) پورفیرین به عنوان یک ترکیب آمفی فیلیک نامتقارن محلول در آب با سورفاکتانت آنیونی سدیم -دودسیل سولفات :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

استفاده از پورفیرینها در درمان بیماریها سبب افزایش اهمیت بیولوژیکی آنها شده است. بدین ترتیب مطالعه برهمکنش این ترکیبات با مولکولها و ماکرومولکولهای بیولوژیک مورد توجه قرار گرفته است. در این کار تحقیقاتی ترکیب 5- (1- نونیل پیریدینیوم -4- ایل) – 10, 15, 20 – تریس (متیل پیریدینیوم-4-ایل) پورفیرین کاتیونی (MNTM) به عنوان یک ترکیب آمفی فیلیک نامتقارن محلول در آب تهیه گردید و برهمکنش آن با سدیم دودسیل سولفات (SDS) با استفاده از طیف بینی UV-Vis و نشر فلوئورسانس مورد مطالعه قرار گفت. نتایج طیفی نشان دهنده تشکیل کمپلکس پورفیرین- سورفاکتانت از نوع انبوهش نوع Hو پیش مایسل می باشد که در نهایت این گونه ها به منومر پورفیرین در مایسل تبدیل می شوند. به طور کلی هدف از برهمکنش مایسلها با ترکیبات مختلف از جمله پورفیرینها, به دلیل داشتن بخشهای قطبی و غیر قطبی در ساختار مایسلهاست که آنها را به غشا سلول شبیه می کند.

لینک کمکی