دانلود فایل ارزیابی مقاومت نسبی تعدادی از ژنوتیپ های گلرنگ ,(Carthamus tinctorius L.) نسبت به عوامل بیماریزای بوته میری ,(Phytophthora drechsleri &Fusarium solani) در استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارزیابی مقاومت نسبی تعدادی از ژنوتیپ های گلرنگ ,(Carthamus tinctorius L.) نسبت به عوامل بیماریزای بوته میری ,(Phytophthora drechsleri &Fusarium solani) در استان اصفهان :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

هدف از این بررسی, ارزیابی مقاومت نسبی تعدای از ژنوتیپ های گلرنگ نسبت به بیماری بوته میری بود. در این پژوهش دو جدایه از هر یکی از گونه های Phytophthora drechsleri و Fusarium solani که بعنوان عوامل بیماری از مناطق مختلف استان جداسازی و شناسایی شده بود و بیشترین بیماریزایی را روی رقم کوسه (رایجترین رقم در استان) داشتند, استفاده شد. بیست و یک ژنوتیپ گلرنگ به منظور عکسالعمل به بیماری بوتهمیری در یک طرح فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. آلودگی مصنوعی بوسیل قرار دادن, مخلوط جدایههای فیتوفترا و فوزاریوم, در کنار طوق گیاهچههای چهار برگی صورت گرفت. چهل و پنج روز پس از تلقیح, تعداد بوتههای زنده در هر گلدان یادداشتبرداری گردید.نتایج آزمایش نشان داد که تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ ها از نظر عکس العمل به بیماری وجود دارد. ژنوتیپ ها بر اساس مقایسه میانگین به روش LSD در شش گروه مختلف طبقه بندی شدند. لاینهای خالص KW15 و KW9 با 55/4% میزان بوته زنده, مقاوم ترین و ارقام کوسه و گلدشت و لاین خالص KW6 با 35/4% حساسترین ژنوتیپ ها ارزیابی شدند

لینک کمکی