دانلود فایل تخمین داده های تعادل مایع - مایع برای سیستم آب + اسید استیک + 2-اتیل -1- هگزانول با استفاده از آلگوریتم GMDH

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تخمین داده های تعادل مایع - مایع برای سیستم آب + اسید استیک + 2-اتیل -1- هگزانول با استفاده از آلگوریتم GMDH :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این تحقیق برای تخمین داده های تعادل مایع – مایع سیستم آب + اسید استیک + 2-اتیل -1-هگزانول که قبلا در دماهای 313/2- 298/2 درجه کلوین بطور تجربی بدست آمدند , از آلگوریتم GMDH استفاده شد . ابتدا با آموزش یک شبکه عصبی نوع GMDH مدلی طراحی شد و سپس با بکارگیری آن داده های تعادل مایع-مایع پیش بینی شدند . نتایج بدست آمده از مدل طراحی شده و خطای کمی که بین داده های تجربی و تخمینی وجود دارد , نشان می دهد که می توان از شبکه عصبی نوع GMDH با دقت بیشتری برای پیش بینی داده های تعادل مایع – مایع استفاده کرد . در شبکه عصبی نوع GMDH ساختار شبکه در مدت آموزش آن بطور خودکار تعیین می شود که این یک مزیت نسبت به سایر شبکه های عصبی محسوب می شود . انحراف معیار محاسبه شده در این پژوهش 0/31% بود.

لینک کمکی