دانلود فایل شبیه سازی رفتار هیدرودینامیکی جریان گاز - مایع در برجهای حبابی ؛ بررسی اثر شکل و موقعیت توزیع کننده گاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی رفتار هیدرودینامیکی جریان گاز - مایع در برجهای حبابی ؛ بررسی اثر شکل و موقعیت توزیع کننده گاز :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این کار هیدرودینامیک جریان دو فازی گاز - مایع در یک برج حبابی با سطح مقطع مستطیلی شبیه سازی شده و تمرکز اصلی بر تاثیر شکل و موقعیت توزیع کننده گاز بوده است . برای مدلسازی آشفتگی فاز مایع که فاز پیوسته است , از مدل استاندارد k- استفاده شده است . از دو سرعت متفاوت ورودی گاز و چندین توزیع کننده مختلف استفاده شده و تاثیر تغییر شکل و موقعیت بکمک آنها بررسی شده است . به دنبال این مهم از دو نظر بررسی و مقایسه انجام شده است : اثر شکل و موقعیت بر توزیع سرعت و بر توزیع جز حجمی گاز در فاز مایع . نتایج بیانگر این مطلب است که اثر تغییر شکل بر عملکرد توزیع کننده کم است در حالیکه تغییر موقعیت , بکلی شرایط را متحول میکند . شبیه سازی به کمک نرم افزار ANSYS CFX 10.0 انجام شده که بر مبنای روشهای عددی حجم محدود استوار است .

لینک کمکی