دانلود فایل شبیه سازی هیدرودینامیک سیال در تعیین فاصله بهینه ناودان برگشت دهنده مایع در یک راکتور ایرلیفت حاوی جریان گاز - مایع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی هیدرودینامیک سیال در تعیین فاصله بهینه ناودان برگشت دهنده مایع در یک راکتور ایرلیفت حاوی جریان گاز - مایع :


تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

شبیه سازی هیدرو دینامیک سیال در یک راکتور ایرلیفت حاوی ناودان برگشت دهنده مایع جهت تعیین فاصله بهینه ناودان از دیواره انجام و از نتایج تجربی مراجع استفاده شده است . با توجه به تاثیر ناودان برگشت دهنده بر اختلاط موثر گاز و مایع , حرکات چرخشی و کاهش ماندگی مایع در گاز خروجی , تعیین فاصله مناسب آن از دیواره اهمیت پیدا می کند . جهت تعیین فاصله بهینه ناودان از دیواره از سه جانمایی متفاوت برای ناودان استفاده و نتایج با هم مقایسه گردیده . در نهایت حدود منطقی فاصله ناودان از دیواره جهت طراحی مشخص و فاصله بهینه انتخاب شد . همچنین نشان داده شد که در فاصله بهینه , اختلاط موثر و حرکات چرخشی مایع و گاز در بهترین حالت ممکن جهت افزایش کارکرد موثر راکتور , قرار دارد .

لینک کمکی