دانلود فایل محاسبات تعادل همزمان فازی و شیمیایی در سیستم کربنات کلسیم - آب - دی اکسید کربن به کمک الگوریتم ژنتیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل محاسبات تعادل همزمان فازی و شیمیایی در سیستم کربنات کلسیم - آب - دی اکسید کربن به کمک الگوریتم ژنتیک :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در این مقاله الگوریتمی برای محاسبه تعادل چند جزئی و چند فازی در سیستم کربنات کلسیم – آب – دی اکسید کربن با استفاده از قابلیت های الگوریتم ژنتیک ارائه شده است . محاسبات بر اساس روش استفاده از ثابت های تعادل انجام پذیرفته و ثابت های تعادل از معادلات ارائه شده توسط Plummer محاسبه گردیده است . همچنین از مدل ضریب اکتیویته بهبود یافته Debye-Huckel , همراه پارامترهای تابع دما استفاده شده است و محاسبه تعادل فازی مایع – گاز با استفاده از معادله حالت PR انجام شده است . نتایج حاصل از این الگوریتم با داده های آزمایشگاهی موجود در منابع مقایسه شد و با بیشینه خطای 5/00 درصدی توانایی زیادی در پیش بینی ترکیب تعادلی سیستم از خود نشان داده است .

لینک کمکی