دانلود فایل مدل سازی ریاضی غشای لوله ای متراکم Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O - 3 d برای جداسازی اکسیژن ازهوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مدل سازی ریاضی غشای لوله ای متراکم Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O - 3 d برای جداسازی اکسیژن ازهوا :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف توسعه مفهومی بیشتر در فرآیند جداسازی هوا در غشاهایBSCFO به دلیل دستیابی به طرح نمای کلی غشای تراوا در کاربردهای صنعتی انجام گرفته است؛ به این ترتیب که روند کامل و تفصیلی از مدل سازی غشای BSCFO انجام و مدل نهایی به روش range-kutta چهارم تحلیل شده و با داده های تجربی موجود در مراجع مقایسه گردیده است. در این کار غشای (BSCFO) Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O - 3 d به دلیل خواص مناسب, تراوش پذیری بالا نسبت به اکسیژن, ساختار مطلوب و پایداری شیمیایی مد نظر قرار گرفته است. در این مطالعه, نفوذ برای چهار حالت زیر
مورد بررسی قرار گرفته است, جریان همسو با عملیات هلیوم دهی, جریان همسو با عملیات خلا , جریان متقاطع با عملیات هلیوم دهی و جریان متقاطع با عملیات خلا .. مقادیر محاسبه شده از مدل جریان های متقاطع و همسو با داده های آزمایشگاهی قابل مقایسه بوده و توافق نسبی را نشان داد. با استفاده از این مدل می توان دیگر پارامتر های فرایندی موجود را بررسی کرد. بطور مثال در این الگو مقدار اکسیژن تراوش شده با افزایش دما افزایش می یابد که می توان آن را بوسیله افزایش نفوذ اکسیژن با افزایش دما توجیه کرد. این رفتار توسط داده های تجربی نیز مورد تایید قرار گرفته است.

لینک کمکی