دانلود فایل مدلسازی و شبیه سازی جداسازی و تصفیه ? - کاروتن از بذر هویج با استفاده از سیستم مرکب استخراج فوق بحرانی- نانوفیلتراسیون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مدلسازی و شبیه سازی جداسازی و تصفیه ? - کاروتن از بذر هویج با استفاده از سیستم مرکب استخراج فوق بحرانی- نانوفیلتراسیون :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مقاله مدلسازی ریاضی و شبیه سازی کامپیوتری برای جداسازی و خالص سازی - کاروتن از بذر هویج در یک سیستم مرکب استخراج فوق بحرانی - نانوفیلتراسیون بررسی شده است. برای به دست آوردن غلظت های جریان ورودی به غشا و خروجی از سیستم استخراج فوق بحرانی از معادلات حالت ردلیش-کوانگ و نرم افزار مطلب استفاده شده و برای خالص سازی - کاروتن با استفاده از نانوفیلتراسیون, مدل حفر های و نر مافزار کوئیک بیسیک به کارگرفته شده است. با استفاده از این مدل تأثیر پارامترهای مختلف مانند اختلاف فشار عملیاتی, شعاع حفرات و ضخامت غشا بر شار حجمی و درصد دفع دی اکسید کربن , - کاروتن و آب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این شبی هسازی نشان م یدهد تغییرات ضخامت غشا تأثیر چندانی بر روی میزان دفع مواد خروجی از غشا ندارد ولی افزایش ضخامت غشا باعث کاهش شا رحجمی می گردد. همچنین با افزایش اختلاف فشار عملیاتی, درصد دفع و شار حجمی افزایش می یابد. ضمناً با توجه به تغییرات شار حجمی بر حسب شعاع حفرات غشا می توان دریافت که با افزایش شعاع حفرات, شار حجمی افزایش و درصد دفع کاهش می یابد.

لینک کمکی