دانلود فایل مطالعه سینتیکی واکنش فیشر - تروپش بر روی کاتالیست کبالت - منگنز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مطالعه سینتیکی واکنش فیشر - تروپش بر روی کاتالیست کبالت - منگنز :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هیدروژناسیون CO بر روی کاتالیست Co/Mn/ wt TiO2 و با نسبت مولی Co/Mn=1/3 و مساحت سطح برابر 121/2m2/g در یک راکتور دیفرانسیلی بستر ثابت مورد مطالعه سینتیکی قرار گرفت . مطالعات در شرایط عدم کاهش فعالیت کاتالیزور و درصدهای تبدیل پایین انجام شد . تستهای سینتیکی بر روی کاتالیست ساخته شده به روش همرسوبی و نسبت مولی خوراک ورودی 3 و 2 و 1 = H /CO و در محدوده فشاری 15-1 بار و محدوده دمایی 280-190 درجه سانتی گراد و سرعت فضایی 2700h-1 جهت بدست آوردن مدل سینتیکی بهینه طراحی گردیدند . قبل از انجام تستها از مقاومتهای نفوذی داخلی و خارجی صرفنظر گردید و بستر کاتالیستی بصورت دما ثابت در نظر گرفته شد . یک مدل توانی بر حسب فشارهای جزیی هیدروژن و منوکسید کربن توافق خوبی را با نتایج تجربی نشان داد . بر اساس این مدل مقدار Ea=23/9kj/mol بدست آمد.

لینک کمکی