دانلود فایل استفاده از روش توموگرافی لرزه ای جهت تعیین پتانسیل نشت از تکیه گاه های سد بختیاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل استفاده از روش توموگرافی لرزه ای جهت تعیین پتانسیل نشت از تکیه گاه های سد بختیاری :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

به منظور ترسیم تصویری از زمین که تحت تاثیر امواج لرزه ای قرار گرفته است از توموگرافی اولین زمان رسید استفاده می شود. این روش به طور وسیع در علوم زمین و زمین شناسی مهندسی بکار می رود. در این روش گیرنده ها اولین زمان رسید موج مربوط به فرستنده های مصنوعی را که در نزدیکی اهداف اکتشافی قرار دارند دریافت می کنند, این زمان به منظور تعیین توزیع سرعت در بین فرستنده ها و گیرنده ها پردازش می شود. این مقاله برداشتهای توموگرافی انجام یافته در ساختگاه سد بختیاری را مورد بررسی قرار میدهد. هدف این بررسی پیدا کردن زونهای کم سرعتی است که منطبق با بخش های درزه دار با پتانسیل نشت در جناحین ساختگاه می باشد. تصاویر لرزه ای بدست آمده از توموگرافی اولین زمان رسید نشان می دهند که از افق گالری GR2 به سمت بالا یک زون کم سرعت دیده می شود. با این وجود کیفت توده سنگ جناح چپ ساختگاه مناسب می باشد. علی رغم شرایط بد در تکیه گاه راست بین GR2-GR3 سرعت امواج لرزه ای بین دو گالری GR1,GR2 نشان دهنده حضور آهکهای با کیفت مناسب تر می باشد. با وجود حضور زونهای ضعیف در بعضی از توموگرام ها کیفت توده سنگ ساختگاه در مجموع خوب بوده و با طراحی پرده آب بند مناسب می توان از نشت آب از این زونها جلوگیری کرد

لینک کمکی