دانلود فایل استفاده از روش شبکه های عصبی در پیش بینی پرتاب سنگ ناشی از انفجار در معدن سنگ آهک پیربکران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل استفاده از روش شبکه های عصبی در پیش بینی پرتاب سنگ ناشی از انفجار در معدن سنگ آهک پیربکران :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

آگاهی از میزان فاصله ی پرتاب سنگ های ناشی از انفجار و عوامل موثر بر این فاصله , می تواند ازپ یش آمدهای ناگوار حاصل از آتشکاری جلوگیری نما ید. در معدن سنگ آهک پیربکران به دلیل نزدیک بودن معدن به مناطق مسکونی بیشترین میزان خطر به علت پرتاب از ناحیه ی بالای محدوده ی انفجار می باشد . به علت متعدد بودن پارامترهای موثر بر پرتاب سنگ حاصل از آتشکاری , ارائه یک فرمول مشخص که مقدار پرتاب سنگ را پیش بینی کند غیر ممکن است . شبکه های عصبی به دلیل داشتن توانا یی در یافتن روابط بین پارامترهای مختلف می تو اند در مدلسازی الگوهای انفجار بکار گرفته شود . نوع شبکه بکار گرفته شده در این مقاله شبکه پیشخور و نوع آموزش شبکه پس انتشار است.
با بکارگیری شبکه ای با روش تغذیه پیشرو داده های خروجی شبکه با مقادیر واقعی مقایسه شده است که خطای حاصل از این مقایسه از مرت-6 10 می باشد. این شبکه با استفاده از 120 سری داده آموزش و با تعداد 7 سری داده تایید و تست شده است.
ورودی های شبکه شامل دینامیت مصرفی در چالها, تعداد چال, طول متوسط چالها burden,spacing مقدار آنفو و خروجی شبکه نیز پرتاب سنگ است در نهایت بعنوان نتیجه کار برای شعاع ایمنی مورد نظر معدن, الگوی مناسب آتشکاری ارائه شده است

لینک کمکی