دانلود فایل اکسیدها و اکسی هیدروکسیدهای آهن به عنوان نشانگرهای زیست محیطی زهکش اسیدی (مطالعه موردی : جنوب غربی استرالیا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اکسیدها و اکسی هیدروکسیدهای آهن به عنوان نشانگرهای زیست محیطی زهکش اسیدی (مطالعه موردی : جنوب غربی استرالیا) :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

اکسیدها, هیدرواکسیدها و اکسی هیدرواکسیدها آهن ( به عنوان اکسیدهای آهن ) در سیستم های طبیعی و انسانی از ترکیبات بسیار مهمی به شمار می آید .مطالعه تغییرات ریخت شناسی و کانی شناسی در مناطق متأثر از زهکشی اسیدی بیانگر تغییرات فصلی در کانی شناسی سطحی است که بازتابی از عملکرد سولفیدی شدن و فرآیندهای هوازدگی اکسایشی سولفیدها است . در طی فصل مرطوب, بخش سطحی و نزدیک به سطح مناطق پوشیده از آب و توسط مواد سولفیدی سیاه رنگ (پیریت) و مقادیر زیادی از اکسیدها و اکسی هیدروکسیدهای آهن مشخص می شود. آهن و گوگرد خارج شده از تراو ش ها در فرآیندهای سولفیدی شدن مؤثر در شرایط احیایی در مناطق پوشیده از آب مشارکت می کند. در طول فصل خشک, کانی شناسی سطحی منطقه تراوش طبیعی سولفاتها (ژیپس و باریت ) و به ویژه ته نشست های ژلی ای و پوسته های اکسی هیدرواک سیدهای آهن (فری هیدریت, گوتیت و شورتمانی ت ) مشخص می شود . در طول تابستان, خشک شدن تدریجی مناطقی که قبلاً توسط آب پوشیده شده اند به هوازدگی اکسایشی سولفیدها کمک می کند و همراه با اکسایش سریع Fe2+ خارج شده از تراوش های کمی که هنور باقی مانده است, باعث تشکیل اکسی هیدرواکسید آهن و تولید اسید می گردد. طیف انعکاسی مرئی مادون قرمز نزدیک (VNIR) از کانی های سطحی مناطق تحت تأثیر قرار نگرفته, تراوش طبیعی اسیدی به دلیل جذب نوارهای اکسیدی و هیدروکسیدهای آهن, اختلاف طیفی مشخصی را در محدوده VNIR نشان می دهد. اختلاف طیفی می تواند از طریق سنجش از دور فوق طیفی و جند طیفی در تهیه نقشه های ناحیه ای از تراوشهای طبیعی اسیدی, زهکش اسیدی معادن و خا کهای اسید سولفاته مورد استفاده قرار گیرد

لینک کمکی