دانلود فایل انتخاب بهینه مناطق امیدبخش در ناحیه ماهنشان با استفاده از تلفیق معیارهای اکتشافی ژئوشیمیایی و کانی سنگین در سیستم اطلاعات جغرافیایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل انتخاب بهینه مناطق امیدبخش در ناحیه ماهنشان با استفاده از تلفیق معیارهای اکتشافی ژئوشیمیایی و کانی سنگین در سیستم اطلاعات جغرافیایی :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله تهیه نقشه پتانسیل معدنی و معرفی مناطق امیدبخش اکتشافی مواد فلزی با استفاده از تلفیق نتایج به دست آمده از مطالعات اکتشافی مختلف بر روی ورقه 1/100000 ناحیه ماهنشان در استان زنجان و در شمال غربی ایران می باشد. به این منظور پس از تحلیل نتایج حاصل از مطالعات ژئوشیمیا یی رسوبات رودخانه ای و مقایسه آن با سایر مطالعات اکتشافی انجام شده, یک سری مناطق
امیدبخش به دست آمد. سپس به منظور کنترل آنومالی های به دست آمده و مطالعه فازهای حضور عناصر در مناطق دارای آنومالی, اقدام به برداشت نمونه های کانی سنگین گردید و پس از تجزیه و تحلیل های مربوطه, نقشه های آنومالی کانی های سنگین تهیه شد و در نهایت پس از انطباق نتایج مطالعات کانی سنگین با نتایج حاصل از سایر مطالعات اکتشافی انجام شده و نیز انطباق با زمین شناسی, بهترین مناطق امید بخش برای مراحل بعدی اکتشاف به منظور پی جویی عناصر فلزی شناسایی شد و در نهایت بر اساس مطالعات انجام شده دو ناحیه مهم و دارای الویت اکتشافی با احتمال بالای وجود کانی سازی معرفی گردید

لینک کمکی