دانلود فایل مطالعه محلی رفتار جانبی تک شمع (monopile) در بندر پتروشیمی پارس - عسلویه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مطالعه محلی رفتار جانبی تک شمع (monopile) در بندر پتروشیمی پارس - عسلویه :
نام کنفرانس یا همایش : نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این مقاله نخست نتایج آزمایش های بارگذاری جانبی شمع های با قطر زیاد در بندر پتروشیمی پارس واقع در عسلویه تشریح می شود . انجام آزمایش بارگذاری جانبی شمع با این مقیاس برای اولین بار در ایران انجام گردیده است . در ادامه مقاله تعدادی از مدل های رفتار جانبی شمع ها مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرند . این مدلها شبیه ساز ی خاک با فنرهای خطی و فنر های غیر خطی موسوم به فنر های p-y م ی باش ند . بسیاری از مدل - های رفتار جانبی شمع توسط آزمایش های با مقیاس کوچک بدست آمده ا ند و مسلما استفاده از این مدل ها برای تخمین و پیش بینی تغییر مکان سر شمع و لنگر در طول شمع های قطور با مقیاس واقعی با خطا همراه می باشد . به همین دلیل این مدل ها برای شرایط محلی عسلویه و شمع های قطور اصلاح و کالیبره شده اند . با استفاده از نرم افزار سازه ا ی مناسب همه مدلهای مورد مطالعه تحلیل عدد ی شده اند و با استفاده از نتایج آزمایشهای بارگذاری جانبی انجام شده در عسلویه این مدل ها به گونه ای اصلاح شده اند که پاسخ مدل با نتایج آزمایشها همخوانی داشته باشد . این مطالعه منجر به یافتن مدلهای مناسبی برای خاک عسلویه در حوزه آزما یشهای انجام یافته, شده است . با استفاده از این مدل و ضرایب اصلاحی می توان تخمین دقیقتری از رفتار جانبی شمع داشت و طراحی شمع تحت بار جانبی را با دقت بیشتری انجام داد .

لینک کمکی