دانلود فایل بررسی استفاده از مبدل های حرارتی تماس مستقیم در بهینه کردن فرآیند نمک زدایی از آب دریا به کمک عملیات رطوبت زنی - رطوبت زدایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی استفاده از مبدل های حرارتی تماس مستقیم در بهینه کردن فرآیند نمک زدایی از آب دریا به کمک عملیات رطوبت زنی - رطوبت زدایی :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بهینه کردن فرآیندهای مختلف و ساخت دستگاههای جدید از جمله راهکارهای بهبود وضعیت صنایع در کشورهاست. در این راستا استفاده هر چه بهتر از انرژی و بالا بردن راندمان فرآیندها موضوع اکثر پروژه های صنعتی جهان را تشکیل می دهد. در این بین , مبدل های حرارتی تماس مستقیم (Direct comtact heat exchangers) د ارای کاربردهای فراوانی در صنایع فرآیندی هستند و مزیت های بسیاری نسبت به مبدلهای حرارتی تماس غیر مستقیم دارند . در این مقاله سعی بر آن بوده است تا کاربرد این نوع مبدلها در فرآیند نمک زدایی از آب دریا به کمک عملیات رطوبتزنی – رطوبت زدایی - (Humidification dehumidification desalination process) یا (H.D.D.) بررسی شده و مدل ریاضی این فرآیند استخراج گردد . سپس با کمک یک برنامه کامپیوتری, تأثیر پارامترهای مختلف بر نرخ تولید آب شیرین بیان شده و نتایج پیش بینی شده با داده های تجربی موجود مقایسه گردد . با توجه به نتایج به دست آمده می توان قضاوت کرد که گرم کردن هوای ورودی و همچنین افزایش دبی آن تأثیر مثبتی بر نرخ تولید آب شیرین دارد . اما افز ایش نسبت دبی جریان برگشتی آب شور به دبی جریان هوا در برج مرطوب کننده , نرخ تولید آب شیرین را کاهش می دهد . افزایش دبی جریان برگشتی آب ش یرین به برج رطوبت زدا به طور محسوسی موجب افزایش نرخ تولید آب شیرین می شود , ولی تأثیر افزایش دبی جریان برگشتی آب شور به برج مرطوب کننده بر نرخ تولید آب شیرین ضعیف است . سرد کردن جریان آب شیرین برگشتی به برج رطوبت زدا نیز به بیشتر شدن نرخ تولید آب شیرین می انجامد.

لینک کمکی