دانلود فایل بررسی وزن مولکولی اجزا فلوری در پلیمریزاسیون اتیلن در حضور کاتالیزورهای زیگلر - ناتا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی وزن مولکولی اجزا فلوری در پلیمریزاسیون اتیلن در حضور کاتالیزورهای زیگلر - ناتا :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مقاله مکانیسم واکنش پلیمریزاسیون اتیلن در حضور کاتالیزورهای زیگلر - ناتا بررسی شد و با توجه به ماهیت تنوع مراکز فعال در این کاتالیزورها, مدلی سینتیکی با در نظر گرفتن اکثر واکنش های مهم ارائه شد . سپس وزن مولکولی متوسط عددی و وزنی به صورت لحظه ای و جمعی برای مراکز مختلف مطالعه شد و با استفاده از آن ها توزیع وزن مولکولی برای مراکز فعال به دست آمد . نتایج مدل سازی نشان داد که مراکز مختلف پلیمرهای مختلف تولید و در اکثر مراحل از مدل فلوری پیروی می کنند . همچنین وزن مولکولی مراکز IV و V از همه بیشتر و وزن مول کولی مرکز I از همه کم تر به دست آمد . با بررسی تأثیر غلظت هیدروژن مشخص گردید که هیدروژن وزن مولکولی تمام اجزای فلوری را کاهش می دهد . همچنین با افزایش غلظت مونومر وزن مولکولی افزایش می یابد . با کاهش میزان کمک کاتالیزور در محدوده بررسی شده نیز وزن مولکولی اجز ا افزایش می یابد . همچنین نتیجه همه آزمایشات نشان داد که جز V پایدارترین و در اغلب مواقع جز IV ناپایدارترین جز هستند.

لینک کمکی