دانلود فایل مدلسازی واکنش آلکیلاسیون تولوئن با متانول روی زئولیت HZSM - 8

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مدلسازی واکنش آلکیلاسیون تولوئن با متانول روی زئولیت HZSM - 8 :
نام کنفرانس یا همایش : هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این پروژه از نتایج کینتیکی واکنش آلکیلاسیون تولوئن با متانول استفاده شده و سپس با استفاده از اعمال قوانین بقا جرم و بقا انرژی بر روی المان مناسبی از راکتور لوله ای بستر ثابت, معادلات حاکم به دست آمده است .حل این معادلات با استفاده ازروش رانگ -کاتا مرتبه 4 صورت پذیرفت و شرایط دمایی مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است .ابتدا حالت ای ده آل یک راکتور یعنی حالت آدیاباتیک و همدما و سپس حالتهای واقع بینانه تر یعنی غیر همدما و حالت غیرآدیاباتیک در حل مورد بررسی قرار گرفت . انتخاب پذیری ,درصد تبدیل, منحنی های توزیع دما در بستر و زمان اقامت در شرایط دمایی مختلف در راکتور محاسبه گردید و به صورت نمودار مورد بررسی قرار گرفت .

لینک کمکی