دانلود فایل پتروگرافی وتفکیک پهنه های دگرسانی مجموعه آتشفشانی کانه دار کهنگ ( زون ارومیه - دختر )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پتروگرافی وتفکیک پهنه های دگرسانی مجموعه آتشفشانی کانه دار کهنگ ( زون ارومیه - دختر ) :
نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مجموعه سنگهای آتشفشانی روستای کهنگ درشمال شرق اصفهان ودرزون آتشفشانی ارومیه – دخترقرار گرفته ومتشکل ازسنگهای حدواسط آندزیتی, داسیتی, مونزونیتی می باشند . براساس نمودارهای ژئوشیمیائی مبتنی بر عناصراصلی این مجموعه سنگ شناسی ماهیت کالکو آلکالن دارد . ازسوی دیگرنمودارهای تفکیکی محیط های ژئوتکتونیکی, نشانگرقرارگیری این سنگهادرمحدودهسنگهای پرآلومینه می باشد . برا ین اساس مجموعه سنگهای مورد مطالعه ازدیدگاه سنگ شناسی, ژئوشیمی ومحیط ژئوتکتون یکی باسنگهای کالکوآلکالن زون ارومیه - دختر کاملاًمشابه می باشند . این سنگها تحت تاثیر آلتراسیون هیدروترمال قرارگرفته اند , بطوریکه فرمهای آلتراسیون فراگیر شامل زونهای کلریتی, سریسیتی وآرژیلیک حدواسط و غیرفراگیربصورت رگه ها ورگچه ها وپرکننده حفرات درتمام واحده ای سنگی مشهود است . کانه زایی مس عمدتا درزون سریسیتی ( فیلیک ) ودرسنگهای مونزونیتی به وقوع پیوسته است

لینک کمکی