دانلود فایل اثربخشی شناخت درمانی مذهب محور بر اضطراب مرگ, سازگاری اجتماعی و بهزیستی ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اثربخشی شناخت درمانی مذهب محور بر اضطراب مرگ, سازگاری اجتماعی و بهزیستی ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تعداد صفحات :13

مقدمه: با توجه به اهمیت مداخلات معنوی در درمان مشکلات روان شناختی, هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی شناخت درمانی مذهب محور بر اضطراب مرگ, سازگاری اجتماعی و بهزیستی ذهنی بیماران مبتلا به سرطان بود.مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر, نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. 30 بیمار مبتلا به سرطان در موسسه خیریه آرزو در شهرستان پارس آباد با نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند.(N=300) ابزار پژوهش شامل مقیاس های بهزیستی ذهنی, سازگاری اجتماعی و اضطراب مرگ بود. اعضا گروه آزمایش در 8 جلسه دو ساعته تحت شناخت درمانی مذهب محور قرار گرفتند و برای مقایسه میانگین نمرات از آزمون کواریانس استفاده شد.یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. شناخت درمانی مذهب محور باعث کاهش نمرات اضطراب مرگ و افزایش نمرات سازگاری اجتماعی و بهزیستی ذهنی در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل می شود.بحث و نتیجه گیری: به دلیل اثربخشی شناخت درمانی مذهب محور در بیماران مبتلا به سرطان می توان از این روش به عنوان درمان تکمیلی در کنار درمان های پزشکی سود جست و متعاقبا می توان در راستای بهبود مشکلات روان شناختی مذکور در این بیماران استفاده کرد.
کلید واژه: اضطراب مرگ, بهزیستی ذهنی, سازگاری اجتماعی, سرطان, شناخت درمانی مذهب محور

لینک کمکی