دانلود فایل اثر توکسیک پروتئین نوترکیب غشای خارجی التهابی (oipA) هلیکوباکتر پیلوری بر رده سلولی سرطانی سینه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اثر توکسیک پروتئین نوترکیب غشای خارجی التهابی (oipA) هلیکوباکتر پیلوری بر رده سلولی سرطانی سینه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم پزشکی مدرس, آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)

تعداد صفحات :13

هدف: سرطان سینه از علل عمده مرگ و میر زنان در سراسر جهان است. درمان های دارویی متعارف با استفاده از داروهای سیتوتوکسیک دارای سطح بالایی از عوارض جانبی برای بیمار است. امروزه محققین به دنبال درمان جایگزین با آثار جانبی کم و حداکثر بهره وری هستند. oipA یکی از مهم ترین پروتئین های غشای خارجی هلیکوباکتر پیلوری است. هدف این مطالعه بررسی اثر توکسیسیتی پروتئین نوترکیب غشای خارجی التهابی (oipA) هلیکوباکتر پیلوری بر رده سلولی سرطانی سینه در شرایط آزمایشگاهی است.مواد و روش ها: بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب OipA با استفاده از ستون نیکل انجام شد. از واکنش آنتی بادی پلی کلونال ضدپیکره هلیکوباکتر پیلوری با باندهای پروتئینی برای اثبات حضور پروتئین استفاده شد. سلول های سرطانی سینه 4T1 با غلظت های مختلف پروتئین تیمار شد. میزان بقای سلولی با آزمون MTT سنجیده شد.نتایج: واکاوی SDS-PAGE بیان پروتئین را تایید کرد. اندازه پروتئین بیان شده 34000 دالتون بود. نتایج آزمون MTT در زمان 24 ساعت نشان داد که پروتئین OipA در غلظت 250 میکروگرم/ میلی لیتر روی سلول های سرطانی سینه 4T1 دارای اثر سیتوتوکسیک است.نتیجه گیری: در این مطالعه اثر توکسیک پروتئین OipA مشاهده شد.OipA به طور مستقیم بر سلول های سرطانی سینه اثر توکسیک دارد. این پروتئین ممکن است به عنوان یک ابزار جدید برای راه کار های درمانی در آینده برای درمان سرطان مطرح باشد.
کلید واژه: سلول های 4T1, بقای سلولی, پروتئین نوترکیب غشای خارجی التهابی, سرطان سینه

لینک کمکی