دانلود فایل بررسی آثار سمیت کبدی کروسین در رت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی آثار سمیت کبدی کروسین در رت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم پزشکی مدرس, آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)

تعداد صفحات :17

هدف: کروسین کاروتنویید استخراج شده از زعفران است که دارای خواص درمانی بسیاری از جمله آثار آنتی اکسیدانی است. ترکیبات آنتی اکسیدان از جمله کاروتنوییدها ممکن است در دزهای بالا به عنوان پیش اکسیدان عمل کند و باعث تخریب بافت ها شود که در این شرایط مهم ترین سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی در کبد وارد عمل می شود تا از آسیب بافت ها ممانعت به عمل آورد. در این مطالعه آثار سمی احتمالی کروسین بر کبد رت طبیعی بررسی شد.مواد و روش ها: رت های طبیعی به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. به گروه 1 (کنترل), نرمال سالین و به گروه های 2-4 به ترتیب کروسین با دزهای 50, 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم هفته ای یک بار به مدت 4 هفته به صورت داخل صفاقی تزریق شد. رت ها یک هفته بعد از آخرین تزریق کشته شدند. پارامترهای بیوشیمیایی آلانین آمینوترانسفراز, آسپارتات آمینوترانسفراز, آلکالین فسفاتاز, اوره, اسیداوریک و کراتینین در سرم و میزان گلوتاتیون احیا, فعالیت آنزیم های کاتالاز, سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز و میزان اکسید شدن پروتئین ها و لیپیدها با اندازه گیری میزان گروه های کربونیل و مالون دی آلدیید در کبد ارزیابی شد. نمونه های کبد از نظر هیستوپاتولوژی نیز بررسی شد.نتایج: کروسین با دزهای مختلف مورد استفاده در درمان بیماری ها بررسی شد. هیچ گونه تغییر معنی داری در پارامترهای بیوشیمیایی سرم, گلوتاتیون احیا, مالون دی آلدیید, گروه های کربونیل پروتئین ها و فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در بافت کبد ایجاد نشد. همچنین هیچ تغییر بافتی در کبد مشاهده نشد. تنها دز 200 میلی گرم بر کیلوگرم باعث اندکی کاهش در فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز شد که شاید در درازمدت جبران شود.نتیجه گیری: کروسین در دزهای مورد استفاده هیچ اثر سمی بر کبد رت نداشت.
کلید واژه: کروسین, زعفران, سمیت کبدی, سیستم دفاع آنتی اکسیدانی, پیش اکسیدان

لینک کمکی