دانلود فایل اثرات خشکسالی های اقلیمی بر مخاطرات توفان ماسه ای مطالعه موردی: بندریگ کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اثرات خشکسالی های اقلیمی بر مخاطرات توفان ماسه ای مطالعه موردی: بندریگ کاشان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافیا

تعداد صفحات :26

یکی از وظایف عمده دانش ژئومورفولوژی کاربردی, بررسی موقعیت و ارزش محیط های انسانی آسیب پذیر در برابر انواع مخاطرات ژئومورفولوژیک است. مخاطرات ناشی از ماسه های روان و جابه جایی تپه های ماسه ای از برجسته ترین مخاطرات ژئومورفیک در مناطق خشک محسوب می شود, که علاوه بر آسیب رسانی بر کاربری های زراعی, بر ساختمان ها, نواحی زیر کشت, راه ها و شبکه های حمل و نقل در مدفون شدن آن ها توسط ماسه های روان مشکلاتی جدی ایجاد می کند. در این ارتباط خشکسالی های اقلیمی و پیامدهای آن, نقش موثری در تشدید وقوع مخاطرات ماسه های روان دارد. از طرفی به دلیل وقوع خشکسالی های اقلیمی متناوب در ناحیه ی آران و بیدگل و اطراف و از سوی دیگر مجاورت این نواحی با تپه های ماسه ای (بندریگ) این محدوده تبدیل به یکی از مستعدترین مناطق خشک در برابر مخاطرات ماسه های روان شده است. از آنجا که هدف از این تحقیق بررسی میزان تاثیر خشکسالی های اقلیمی بر تشدید جابه جایی تپه های ماسه ای در بند ریگ کاشان است. درگام نخست با استفاده از شاخص های مختلف اقلیمی شاملSPI , PNPI,RIA و Z score به پایش خشکسالی در منطقه در یک دوره سی ساله پرداخته شد و در مرحله بعد میزان ارتباط آن با فراوانی طوفان های ماسه از طریق تحلیل های آماری (ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن) مشخص گردید. نتایج نشان داد که خشکسالی در منطقه بر اساس تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته دارای درجه متوسط تا شدیدی است و همبستگی مثبتی بین وقوع خشکسالی های اقلیمی و مخاطرات ماسه های روان توسط طوفان ماسه دیده می شود.
کلید واژه: مخاطرات ماسه های روان, تپه های ماسه ای, خشکسالی اقلیمی, بند ریگ کاشان, شاخص های خشکسالی

لینک کمکی