دانلود فایل دستیابی به استانداردهای بیمارستان سبز در بیمارستان های آموزشی شهر یزد سال 1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل دستیابی به استانداردهای بیمارستان سبز در بیمارستان های آموزشی شهر یزد سال 1392 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تعداد صفحات :18

مقدمه: مجموعه استانداردهای ISO 14000 می توانند منجر به افزایش رقابت پذیری, بهره وری, اعتبار بیشتر بیمارستان ها و کاهش هزینه ها گردند. نظام های مدیریت زیست محیطی بیمارستان ها را به سوی بیمارستان سبز با اثرات اندک بر محیط زیست هدایت می نمایند. پژوهش حاضر با هدف تعیین راهکارهای دستیابی به استانداردهای بیمارستان سبز در بیمارستان های آموزشی شهر یزد بر اساس مجموعه استانداردهای ISO 14000 در سال 1392 صورت گرفت.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی در سال 1392 انجام شده است. جامعه مورد بررسی, بیمارستان های آموزشی شهر یزد بود. با استفاده از پرسش نامه داده های مورد نیاز پژوهش که بر اساس متغیرهای نظام مدیریت زیست محیطی در بیمارستان ها طراحی شده بود, جمع آوری شد. روایی محتوای پرسش نامه تعیین و مورد تایید چند تن از اساتید متخصص قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پیش تست برابر با 0.9314 تایید گردید. از نرم افزار SPSS vol.16 نیز جهت آنالیزهای آماری استفاده شد.یافته های پژوهش: با توجه به نتایج پژوهش, مقایسه متغیرهای ده گانه مدیریت سبز بیمارستانی در هر چهار بیمارستان آموزشی شهر یزد با میانگین فرضی, (3), با استفاده از آزمون t یک نمونه ای نشان داد که در بین چهار بیمارستان آموزشی از لحاظ متغیرها با میانگین فرضی با اطمینان 95 درصد اختلاف معنی داری وجود ندارد.(P=0.734) علاوه بر این نتایج آزمون کروسکال-والیس نشان داد که بین بیمارستان های آموزشی با اطمینان 95 درصد اختلاف معنی داری وجود دارد.(P=0.035) در نهایت نتایج آنالیز تجزیه خوشه ای نیز به خوشه بندی سوالات مشابه در راستای پاسخ های داده شده, انجامید.بحث و نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که توجه ناکافی به راهبردهای حفظ محیط زیست, عدم وجود آموزش کافی در زمینه محیط زیست, مدیریت نامناسب مواد زائد و تخصیص ناکافی بودجه جهت مدیریت فاضلاب و انتشار آلاینده ها به هوا از مهم ترین موانع در دستیابی به استانداردهای بیمارستان سبز در بیمارستان های آموزشی شهر یزد می باشند و توسعه استراتژی های مدیریتی و اجرایی نمودن آن ها با آموزش های مداوم ضروری به نظر می رسد.
کلید واژه: بیمارستان سبز, مدیریت محیط زیست, ISO 14000, آلودگی, شهریزد

لینک کمکی