دانلود فایل مکانیابی بهینه دفن زباله های بهداشتی-بیمارستانی با استفاده از مدلهای کمی (نمونه موردی: شهرستان بناب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مکانیابی بهینه دفن زباله های بهداشتی-بیمارستانی با استفاده از مدلهای کمی (نمونه موردی: شهرستان بناب) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافیا

تعداد صفحات :24

زباله های بهداشتی و بیمارستانی یکی از خطرناک ترین انواع زباله های شهری است که در صورت مدیریت نامطلوب می تواند خطرات جدی را بر سلامت شهروندان مترتب سازد. مکانیابی بهینه دفن بخشی از این زباله ها که قابل دفن هستند, یکی از مهمترین مراحل مدیریت این پسماندهای خطرناک است. پژوهش حاضر کوشیده است تا با استفاده از عوامل موثر در مکان یابی دفن زباله های بهداشتی بیمارستانی و بوسیله مدل های کمی, سایت ها و پهنه های بهینه را در شهرستان بناب, برای دفن این نوع زباله ها مشخص نماید. نوع تحقیق از لحاظ روش توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای است. مدل های بکارگرفته شده جهت تعیین فضاهای مطلوب و بهینه دفن این زباله ها مبتنی برتلفیق مدل های تحلیل شبکه ای و دیماتل در وزن دهی به لایه های مکانی تولیدشده براساس عوامل مختلف و همچنین ترکیب قابلیت های این دو مدل با توانمندی های سیستم اطلاعات جغرافیایی در تعیین ارزش فضایی پهنه های مخنلف شهرستان است. دوازده عامل در نظرگرفته شده در تولید لایه¬های مکانی عبارت بودند از: فاصله از شهر, جهت توسعه ی شهر, فاصله از مراکز جمعیتی, فاصله ازخطوط انتقال نیرو, جهت وزش بادهای غالب, دسترسی به جاده های اصلی, جنس وترکیبات خاک, مکانیک خاک, شیب زمین, عمق آب های زیرزمینی, محل آبهای سطحی, فاصله از گسل. رویکرد حاکم بر محاسبات فازی بوده و در فرآیند برهم نهاد لایه های مکانی ازعملگرهای فازی بهره گیری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که باتوجه به رشدجمعیت دربناب وروندتولیدزباله های بهداشتی بیمارستانی, سایت موجود دراین شهرستان پاسخگوی مطلوب دفن زباله های تولیدی را درآینده نخواهد بود. درنهایت باتوجه به نیازسنجی مکانی به عمل آمده ومحاسبات صورت گرفته, ازبین پنج پهنه مکانی تعیین شده مدل های ترکیبی جهت مدیریت فضایی دفن زباله های بهداشتی- بیمارستانی, سایت بهینه انتخاب گردید.
کلید واژه: مکان یابی, زباله های بهداشتی- بیمارستانی, مدل های کمی, بناب

لینک کمکی