دانلود فایل برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در بخش های اقتصادی (مطالعه موردی: استان تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در بخش های اقتصادی (مطالعه موردی: استان تهران) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و تکنولوژی محیط زیست

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: بخش های اقتصادی در فرآیند ارایه خدمات علاوه بر ستانده های مطلوب, ستانده های نامطلوب نیز ایجاد می کنند. بخش های اقتصادی با مصرف عمده سوخت های فسیلی, نقش اساسی در انتشار آلاینده های زیست محیطی دارند. با توجه به این که تهران بزرگ ترین استان صنعتی کشور می باشد انتظار می رود این بخش ها هزینه های اجتماعی عظیمی را برای آن ایجاد کنند. در این مطالعه اقدام به برآورد قیمت های سایه ای آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلیدر بخش های اقتصادی استان تهران شده است.روش بررسی: روش بررسی در این مطالعه استفاده از جدول داده-ستانده و به کارگیری ضرایب EPA می باشد.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که بخش های اقتصادی شامل بخش های حمل و نقل با ایجاد هزینه اجتماعی به میزان 2354888506291 ریال, خدمات 88533443280 ریال, کشاورزی 74716821840 ریال و صنایع 7269567240 ریال به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را در ایجاد هزینه های اجتماعی استان تهران به خود اختصاص داده اند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به حرکت جهانی به سمت توسعه پایدار, توجه به تخریب های زیست محیطی ناشی از بخش های مختلف اقتصادی امری ضروری محسوب می شود. در این مقاله به منظور نشان دادن ضرورت برنامه ریزی و تدوین راهبرد ها اقدام به برآورد هزینه اجتماعی آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در بخش های اقتصادی استان تهران شده است. نتایج نشان می دهد که بیش ترین هزینه اجتماعی کل آلاینده های مورد بررسی در این مطالعه (NO2, CO2, SPM) ناشی از مصرف نفت گاز به قیمت 796 ریال به ازای هر لیتر مصرف در بخش حمل و نقل و کم ترین آن ناشی از مصرف نفت سفید به قیمت 196ریال به ازای هر لیتر مصرف می باشد.
کلید واژه: ضرایبEPA, هزینه های خارجی, آلاینده های زیست محیطی, سوخت های فسیلی

لینک کمکی