دانلود فایل بررسی کاربرد اسید سیالیک تام سرم در تشخیص پنومونی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی کاربرد اسید سیالیک تام سرم در تشخیص پنومونی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تعداد صفحات :13

مقدمه: بر اساس مطالعات قبلی, سطوح پلاسمایی اسیدسیالیک تام در بسیاری از بیماری ها به عنوان یک مارکر التهابی تلقی می شود. این مطالعه تلاش دارد تا سطوح پلاسمایی اسیدسیالیک تام را در افراد مبتلا به پنومونی که یک بیماری التهابی می باشد, تعیین و در صورت امکان آن را به عنوان یک روش تشخیصی مطمئن معرفی نماید.مواد و روش ها: در این بررسی 30 فرد مبتلا به پنومونی و 20 فرد سالم حضور داشتند. سطوح پلاسمایی اسیدسیالیک تام با استفاده از روش Sydow مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با استفاده از آزمون t-test و ROC Curve با یکدیگر مقایسه شدند.یافته های پژوهش: سطوح پلاسمایی این مارکر در گروه بیمار نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داد .(P<0.0001) همبستگی مثبت معنی داری بین غلظت اسیدسیالیک تام و افزایش سن در افراد بیمار وجود داشت (P<0.0001, r=0.718). مساحت زیر منحنی (AUC), میزان حساسیت و ویژگی تشخیصی اسیدسیالیک در پنومونی به ترتیب برابر 1, 96.7-100 درصد و 100 درصد بود.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده, اسیدسیالیک تام پلاسما از حساسیت و ویژگی خوبی برای تشخیص پنومونی برخوردار می باشد و می توان از آن به عنوان یک مارکر تشخیصی دقیق برای این بیماری استفاده نمود.
کلید واژه: اسید سیالیک تام, پنومونی

لینک کمکی