دانلود فایل قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: کلانشهر تهران) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافیا

تعداد صفحات :33

امروزه شهرها با چالش های بسیاری در زمینه های اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی مواجه شده اند. در عین حال افزایش جمعیت به همراه نسبت روزافزون شهرنشینی پیامدهای زیان باری برای شهرها به ارمغان آورده است. تداوم این گونه رشد شهرنشینی با مشکلات اجتماعی, اقتصادی, و زیست محیطی, بحران آفرین و هشداری بر ناپایداری شهرها می باشد. در این میان مشکلاتی دیگر کیفیت زندگی و به تبع آن زیست پذیری در شهرها را به شدت کاهش می دهد. بنابراین ضرورت و اهمیت بحث زیست پذیری و توسعه پایدار امروزه در شهرها کاملا نمایان است. زیست پذیری و توسعه پایدار مفاهیم و رویکردهای هستند که در نهایت, شهری به دور از انواع مشکلات زیست محیطی, اقتصادی, اجتماعی را برای شهروندان به ارمغان می آورد. اصطلاح زیست پذیری اشاره به درجه تامین ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیت های افراد آن جامعه دارد. یک جامعه غیر زیست پذیر به نیازهای افراد آن جامعه بی اعتنا است و به خواسته های آن ها احترام نمی گذارد. زیست پذیری به طور کلی به سه بعد اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی تقسیم می شود که هر کدام شاخص های جداگانه ای دارند. ابعاد و شاخص های مورد نیاز این پژوهش نیز بر اساس ادبیات جهانی حاکم بر زیست پذیری انتخاب شده است. هدف این پژوهش بررسی زیست پذیری کلانشهر تهران در راستای توسعه پایدار است. روش تحقیق, توصیفی تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. داده های موردنیاز برای تحلیل با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند که روایی آن به صورت صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0.831 به تایید رسیده است. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS, ARCGIS, EXCELو آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری شامل سه گروه شهروندان, مدیران و معاونان شهرداری و بخش خصوصی بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که زیست پذیری کلانشهر تهران در هر سه بعد اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی در حد متوسط به پایین ارزیابی شده است که با این روند کنونی به سمت توسعه پایدار پیش نخواهد رفت.
کلید واژه: زیست پذیری, توسعه پایدار, توسعه پایدار شهری, کلانشهر تهران

لینک کمکی