دانلود فایل اثر تنظیمی آگونیست گیرنده 5-HT4 بر حافظه ترس در هیپوکامپ پشتی موش کوچک آزمایشگاهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اثر تنظیمی آگونیست گیرنده 5-HT4 بر حافظه ترس در هیپوکامپ پشتی موش کوچک آزمایشگاهی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تعداد صفحات :16

مقدمه: RS67333 آگونیست انتخابی گیرنده 4 سیستم سروتونرژیک 5-HT4) و ACPA (Arachidonylcyclopropylamide) آگونیست انتخابی گیرنده 1 سیستم کانابینرژیک(CB1) می باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثر تزریق دو طرفه RS67333 در هیپوکامپ پشتی (CA1), بر فرایند تشکیل حافظه ترس القا شده توسط ACPA در موش های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ بوده است.مواد و روش ها: 120 سر موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI در محدوده وزنی 28-23 گرم در گروه های کنترل و تجربی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. برای این منظور, از روش شرطی شدن ترس توسط دستگاه شرطی سازی ترس(Fear conditioning) استفاده شد و 24 ساعت پس از آموزش حافظه حیوان مورد بررسی قرار گرفت.یافته های پژوهش: تزریق درون صفاقی ACPA (0.5, 0.05, 0.005 mg/kg) باعث تخریب حافظه ترس و ایجاد فراموشی گردید. به علاوه, تزریق درون مغزی RS67333, (0.5, 0.05, 0.005 mg/mouse) نیز در بالاترین دوز انتخابی, تخریب حافظه ترس و فراموشی را به دنبال داشت. اما تزریق هم زمان دوز بی اثر RS67333 (0.005mg/mouse) با تمام دوزهایACPA , سبب تشدید تخریب حافظه ترس و ایجاد فراموشی گردید.(P<0.05) بحث و نتیجه گیری: سیستم سروتونرژیک (آگونیست (5-HT4 ناحیه CA1 در تخریب حافظه ترس القا شده با ACPA اثر می گذارد.
کلید واژه: سیستم کانابینرژیک, هیپوکامپ پشتی, سیستم سروتونرژیک, RS

لینک کمکی