دانلود فایل آثار سن موش والد بر خصوصیات اسپرمی, میزان گونه های فعال اکسیداتیو, آنتی اکسیدان های داخل اسپرمی و نتایج حاصل از لقاح آزمایشگاهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل آثار سن موش والد بر خصوصیات اسپرمی, میزان گونه های فعال اکسیداتیو, آنتی اکسیدان های داخل اسپرمی و نتایج حاصل از لقاح آزمایشگاهی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم پزشکی مدرس, آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)

تعداد صفحات :14

هدف: افزایش سن به عنوان یک عامل اکسیداتیو روی ناباروری مردان تاثیر دارد. در این پژوهش آثار افزایش سن بر پارامترهای اسپرم, آنتی اکسیدان های محلول در آب و گونه های آزاد اکسیژن داخل اسپرمی و میزان به وجود آمدن بلاستوسیست ها متعاقب لقاح آزمایشگاهی در موش نر مسن در مقایسه با موش جوان ارزیابی شد.مواد و روش ها: 5 سر موش نر مسن 10-12 ماهه و 5 موش نر بالغ جوان 2-3 ماهه نژاد NMRI انتخاب شدند. در این مطالعه پارامترهای اسپرم, میزان گونه های آزاد اکسیژن, آنتی اکسیدان های محلول در آب و میزان لقاح آزمایشگاهی در دو گروه ارزیابی شد. نتایج به وسیله آزمون های تی مستقل و مجذور کای بررسی شد. بین میانگین غلظت آنتی اکسیدان های محلول در آب و میانگین بازتابش فلورسنت گونه های آزاد اکسیژن نیز آزمون همبستگی انجام شد.نتایج: کاهش معنی داری (P£0.05) در تعداد, حرکت پیشرونده و شکل طبیعی اسپرم در گروه مسن نسبت به گروه جوان مشاهده شد. بین دو گروه تفاوت معنی داری در میزان درصد لقاح آزمایشگاهی و تشکیل بلاستوسیست, سطح گونه های آزاد اکسیژن و آنتی اکسیدان های محلول در آب موجود در اسپرم مشاهده نشد. بین میانگین غلظت آنتی اکسیدان های محلول در آب و میانگین بازتابش فلورسنت گونه های آزاد اکسیژن در هر دو گروه مسن و جوان رابطه معنی دار (P£0.01), معکوس و خطی بود.نتیجه گیری: پیری سبب کاهش معنی دار در تعداد, تحرک پیشرونده و درصد زنده مانی اسپرم می شود. در موش مسن و جوان, افزایش سطح آنتی اکسیدان های محلول در آب با کاهش سطح اکسیدان ها همراه است. به علاوه؛ سن موش نر نمی تواند بر میزان درصد لقاح آزمایشگاهی و بلاستوسیت های حاصل از تکوین این جنین ها موثر باشد.
کلید واژه: اسپرم, افزایش سن, لقاح آزمایشگاهی, گونه های آزاد اکسیژن, آنتی اکسیدان

لینک کمکی