دانلود فایل تحلیل فرم کالبدی شهر بروجرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تحلیل فرم کالبدی شهر بروجرد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافیا

تعداد صفحات :25

گسترش فضایی-کالبدی شهرهای کوچک و بزرگ, بدلیل افزایش روز افزون جمعیت شهرنشین, یکی از مهمترین ویژگیهای شهرهای عصر حاضر است. که این مساله؛ باعث عدم تعادل درساختار شهری, عدم توازن در دستیابی به خدمات و امکانات شهری و عدم تناسب در مکان گزینی جمعیت و فعالیت شده است. از این رو, آگاهی داشتن از فرم کالبدی هر شهر, نیاز ضروری برنامه ریزان شهری در جهت ساماندهی و بهره برداری مناسب از زمینهای شهری است. شهر بروجرد از جمله شهرهای کلان منطقه زاگرس است که از این گسترش اجباری در امان نبوده است و با افزایش جمعیت در سال های مختلف شاهد گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه ریزی بوده است. تحقیق حاضر بر آنست که مساله تمرکز و توزیع جمعیت و فعالیت را بر پهنه شهر بروجرد که الگوی شکل شهر را دگرگون می سازد تحلیل و مورد مداقه قرار دهد. تحقیق حاضر, که از جمله تحقیقات شناختی است و به لحاظ هدف از جمله تحقیقات بنیادی تجربی است و الگوی حاکم بر آن تو صیفی تحلیلی است, با استفاده از مدلهای هرفیندال, هندرسون, آنتروپی شانون (مطلق و نسبی) و مدل موران به تحلیل و تعیین فرم کالبدی شهر بروجرد پرداخته شده است. داده های تحقیق از طرحهای توسعه شهری و سرشماریها و بلوکهای آماری طی دو دهه 1375-85 استخراج شده؛ بنابراین, شیوه گردآوری داده های تحقیق اسنادی کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهند که شهر بروجرد دارای پراکندرویی و گسیختگی کالبدی است و الگوی غالب پخشایش فضایی شهر از نوع الگوی تصادفی و چندقطبی است.
کلید واژه: فرم شهری, آنتروپی شانون, هرفیندال, هندرسون, موران, شهر بروجرد

لینک کمکی