دانلود فایل ارزیابی بیان RNA غیرکدکننده بلند PSORS1C3 قرار گرفته در ناحیه بالادست ژن Oct4 در سلول های بنیادی و سرطانی (مقاله کوتاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارزیابی بیان RNA غیرکدکننده بلند PSORS1C3 قرار گرفته در ناحیه بالادست ژن Oct4 در سلول های بنیادی و سرطانی (مقاله کوتاه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم پزشکی مدرس, آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)

تعداد صفحات :17

هدف: گروه جدیدی از ژن های شناخته شده در ژنوم انسان RNA های غیرکدکننده بلند (lncRNA) است که از بخش وسیعی از ژنوم یوکاریوت ها رونویسی شده و در تنظیم فرآیندهای متنوع زیستی از جمله پرتوانی سلول های بنیادی و نورون زایی دخالت دارد. بررسی های جدید نشان دهنده نقش تشدیدکنندگی lncRNA ها بر بیان ژن های مجاورشان است.Oct-4 یک عامل کلیدی در خودبازسازی و حفظ حالت پرتوانی در سلول های بنیادی جنینی و سلول های کارسینومای جنینی است. این عامل نقش مهمی در حفظ حالت تمایزنیافته سلول های بنیادی ایفا می کند و بیان آن باید به دقت در این سلول ها تنظیم شود, چرا که بیان خیلی بالا و خیلی پایین آن باعث تمایز سلول ها می شود.مواد و روش ها: RNA غیرکدکننده بلند PSORS1C3 دقیقا در بالادست Oct4 قرار گرفته است و احتمالا نقش تنظیمی روی آن دارد. اما تاکنون الگوی بیانی این lncRNA در سلول های بنیادی و سرطانی بررسی نشده است, در این پژوهش بیان PSORS1C3 در 23 دودمان سلولی از طریق واکنش RT-PCR بررسی شد.نتایج: یافته های ما نشانگر بیان متفاوت این RNA غیرکدکننده بلند در سلول های بنیادی جنینی (NT2) و دودمان های سلولی سرطانی است. علاوه بر بیان PSORS1C3 در سلول های پرتوان, بیان این ژن در تعداد معدودی از رده های سلولی جداشده از تومورهای معده (AGS), کارسینومای مثانه (5637), آدنوکارسینومای کولورکتال (Ht-29), کارسینومای سلول های هپاتوسیت (HepG2) و آدنوکارسینومای پروستات (PC3) تایید شد.نتیجه گیری: این پژوهش توانست برای اولین بار بیان این lncRNA را در سلول های سرطانی و سلول های بنیادی نشان دهد.
کلید واژه: OCT4 ,IncRNA ,PSORS1C3, سرطان, سلول بنیادی

لینک کمکی