دانلود فایل آسیب شناسی بیمارستانهای شهر مشهد با تاکید بر پدافند غیرعامل مطالعه موردی: بیمارستانهای رضوی و امام رضا (ع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل آسیب شناسی بیمارستانهای شهر مشهد با تاکید بر پدافند غیرعامل مطالعه موردی: بیمارستانهای رضوی و امام رضا (ع) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافیا

تعداد صفحات :32

شهرها در طول تاریخ همواره مراکز اصلی تجمع گروه های انسانی, تمرکز سرمایه گذاری های مادی و معنوی و مراکز اصلی رشد اقتصادی بوده و هستند. از سوی دیگر, این مراکز همیشه یکی از اهداف ثابت و پایدار در جریان ها جنگها و تهاجمات نظامی بین طرفین جنگ مطرح می باشند. ایجاد ثبات و پایداری و کاهش میزان آسیب ها و تلفات به مناطق شهری در جریان جنگها از جمله اهداف مهم برنامه ریزان و مسوولین شهری است. رویکرد پدافند غیرعامل یکی از روشهایی است که در این راستا امروزه مورد توجه خاص مسوولان و برنامه ریزان قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله نیز آسیب شناسی یکی از کاربریهای مهم و حیاتی شهرها در زمان بحرانها یعنی مراکز درمانی و بیمارستانها به لحاظ رعایت اصول و الزامات پدافند غیرعامل می باشد. محدوده مورد مطالعه شهر مشهد و مراکز درمانی مورد مطالعه نیز بیمارستانهای امام رضا (ع) و رضوی می باشند. بیمارستان های مورد مطالعه بر اساس دو معیار اصلی یعنی طراحی و نحوره مکان گزینی بر اساس اصول پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق گویای آن است که مهمترین نقطه ضعف بیمارستان رضوی در بخش طراحی, تجمیع بخش اکثر بخشهای بیمارستان در یک ساختمان می باشد آما در ارتباط با مواردی چون وجود سیستم اطفا حریق هوشمند, امدادرسانی هوایی, دسترسی به شبکه های ارتباطی و وجود فضای باز و پارکینگ در شرابط مناسبی قرار دارد. بیمارستان امام رضا نیز به لحاظ پراکندگی بخشهای مختلف بیمارستان, دسترسی به مترو, دسترسی به ایستگاه های آتش نشانی و وجود امکانات امدادرسانی هوایی از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ اما در مقابل به لحاظ فقدان سیستم اطفا حریق هوشمند, نبود فضای باز کافی و مناسب در محوطه و اطراف بیمارستان, پارکینگ, عدم دسترسی به شریان های ارتباطی درجه یک و وجود تقاطع ها و ترافیک بالا در محدوده اطراف بیمارستان و مجاورت با کاربری نظامی در شرایط مناسبی به لحاظ پدافند غیرعامل قرار ندارد. در انتهای مقاله نیز پیشنهادهایی برای ارتقا وضعیت مراکز موجود و طراحی و جانمایی مراکز درمانی جدید با توجه به اصول پدافند غیرعامل مطرح شد.
کلید واژه: پدافند غیرعامل, کاربری درمانی, بیمارستان رضوی و بیمارستان امام رضا (ع), مشهد

لینک کمکی