دانلود فایل ارزیابی دقت مدل سه بعدی SSIIM2 در شبیه سازی میدان جریان در کانال قوسی U شکل با آبگیر جانبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارزیابی دقت مدل سه بعدی SSIIM2 در شبیه سازی میدان جریان در کانال قوسی U شکل با آبگیر جانبی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

تعداد صفحات :28

هدف از این پژوهش بررسی قابلیت مدل عددی SSIIM2 در شبیه سازی الگوی جریان در اطراف دهانه ی آبگیر, در یک کانال خمیده می باشد زیرا جریان در کانال خمیده کاملا سه بعدی و پیچیده می باشد. مدل های فیزیکی به دلیل پیچیدگی جریان قادر به ارایه درک روشنی از فیزیک حاکم بر این پدیده ها نمی باشند. بنابراین برای داشتن درک روشنی از پدیده لازم است در کنار مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی, این پدیده ها به صورت عددی نیز بررسی شوند. در این پژوهش میدان جریان در یک کانال U شکل که آبگیر جانبی در موقعیت 115 درجه از ابتدای قوس و با زاویه انحراف 45 درجه در دیواره خارجی قوس نصب شده است با استفاده از نرم افزار سه بعدی SSIIM2 شبیه سازی شده است. نتایج حاصله نشان می دهد مدل عددی SSIIM2 در شبیه سازی خطوط جریان, میدان سرعت و تشخیص الگوی جریان در دهانه آبگیر مقادیر قابل قبولی را پیش بینی کرده است اما در بعضی نقاط میدان حل مانند نزدیک دیواره به دلیل ضعف مدل k- و نواحی نزدیک بستر نتایج مدل SSIIM2 با نتایج آزمایشگاهی تطابق ندارد. به طوریکه متوسط خطای پیش بینی در نزدیک جداره ها 9.63 درصد و در نواحی دور از جداره ها 3.84 درصد می باشد. همچنین مدل در شبیه سازی بردار جریان ثانویه هماهنگی خوبی با نتایج آزمایشگاهی نشان نمی دهد. اما بررسی الگوی جریان در کانال آبگیر که دارای هندسه مستقیم می باشد, مدل آشفتگی k-e نتایج مناسبی از الگوی-جریان در مقاطع عرضی درون آبگیر را نشان میدهد.
کلید واژه: شبیه سازی, زاویه انحراف, جریان ثانویه, مدل آشفتگی K-ε, نرم افزار, SSIIM2

لینک کمکی